Dat begint bij de leiding. Die moet aan alle medewerkers duidelijk maken hoe belang­rijk het is om een excellerende organisatie te worden en hoe de organisatie eruit zal zien als zij dat stadium eenmaal heeft bereikt. We noemen dat ‘visie’.

…en hoe ontwerp je een autonoom, procesgericht team?

Ook autonome, procesgerichte teams moeten rusten op een visie. Maar daar blijft het niet bij. De teams moeten een duidelijk afgebakend takenpak­ket krij­gen met concreet meetbare doelen. Dat pak­ket moet samenhang vertonen en het team zelf moet zódanig zijn samengesteld dat de leden elkaar goed aanvullen. Bij voor­keur zijn de leden multi-inzetbaar, zodat ze des­gewenst elkaar kunnen vervangen. Het team moet niet te groot zijn, zodat ieder lid een herkenbare bijdrage kan leveren, maar ook niet te klein, want daardoor zou het kwets­baar worden als deel­ne­mers uit­vallen. Om voldoende auto­noom te zijn, moet een team uiteraard een aantal ei­gen be­voegdheden en middelen krijgen. Het moet herkenbaar zijn voor anderen bin­nen de organisatie – bijvoorbeeld via een eigen plek – en zelf zor­gen voor de afstem­ming van zijn activiteiten met andere teams en organisatieonderde­len. Idealiter wordt een autonoom team verantwoordelijk voor zijn eigen re­sultaat, en moet een goed teamresultaat ook worden beloond.

Of een autonoom, procesgericht team een succes wordt, hangt volgens Pierre van Amelsvoort en zijn medeauteurs af van de mate van vakmanschap / professionali­teit, het organise­rend vermogen van het team, het vermogen om samen te werken, en de resultaatge­richtheid. Daar zullen niet alle leden even goed in zijn maar ‘door de juiste mix van teamleden kan op teamniveau wél worden voldaan aan de benodigde kwalitei­ten’.

Van individuen tot team

Teams moeten zich ont­wikkelen van een bundeling van individuen tot een echt team. Dat kan, aldus Van Amelsvoort c.s. ‘te begin­nen met eenvoudige, voor de hand liggende veranderingen’ en pas later meer com­plexe veranderingen op te pakken. Het kost enige tijd voor de leden in het ei­gen team hun draai hebben gevonden; pas dan zal het met andere teams kunnen gaan samen­wer­ken. Om diezelfde reden is het ver­standig dat het management in het begin niet te veel druk op het be­reiken van resultaten legt maar juist wat meer aandacht heeft voor de so­ci­ale aspecten van de teamvor­ming en vertrouwen in het team uit te stralen en aan te moedigen.

Wil je weten wat we in jouw organisatie kunnen doen? Laat het ons weten. Op grond van ons realisme hebben we al veel potentiële verbeteringen ontdekt en doorgevoerd. Je kan ons bereiken via steven.blom@blomconsultancy.nl of 06 – 53 16 49 40.