De constante drang naar verbetering is een diep-menselijke eigenschap. Binnen de Monozukuri-filosofie wordt dit aangeduid met kaizen: de overtuiging dat geen enkel proces ooit perfect is en dat er – stap voor stap, door dagelijks te proberen – altijd een betere weg te vinden is.

Bij Toyota gaat Monozukuri daarom hand in hand met het begrip Hitozukuri: de kunst van het ‘maken’ (ontwikkelen) van mensen, door opvoeding, opleiding en een leven lang leren. Kinderen leren door ontdekking, teenagers doen dat op school. Ook volwas­senen blijven leren maar bij hen is dat vooral gebaseerd op het oplossen van proble­men. Als zich een probleem voordoet, ontstaat in feite een confrontatie tussen iemands eerdere ervaring en een nieuwe ervaring. Zulk een confrontatie kan tot nieuwe inzich­ten en nieuwe ontdekkingen leiden.

Kotozukuri: de kunst om dingen te laten gebeuren

Naast Monozukuri en Hitozukuri is er nog een derde sleutelbegrip: Kotozukuri. Dit be­tekent: de kunst om dingen te laten gebeuren. Kotozukuri verwijst naar de drijvende kracht achter Monozukuri (de kunst van het maken) en Hitozukuri (de kunst van het ‘maken’ van mensen). Die drijvende kracht is passie, vitaliteit, energie, de wil om niet alleen te denken maar ook te doen.

Iemand die deze energie in overvloed bezat was Steve Jobs. Toen zijn ingenieurs hem de eerste versie van de iPhone brachten, ontdekte hij dat het plastic scherm snel kras­sen opliep van de sleutels in zijn broekzak. Er was nog maar een maand te gaan voor de lancering. Jobs zei: ik ga geen product verkopen waar krassen op komen, maak mij binnen zes weken een perfect glazen scherm. Het is deze energie, deze drive die de iPhone tot een wereldproduct heeft gemaakt.

Bij Toyota heeft men geprobeerd om Kotozukuri – ‘de kunst om dingen te laten gebeu­ren’ – nader te omschrijven en zo mensen in staat te stellen deze kunst te ontwikkelen.

In het begrip Kotozukuri komen twee fundamentele aspecten bijeen:

  • de kracht van het Verhaal rond een product of dienst als middel om mensen samen te brengen en te mobiliseren, en
  • de stimulans/energie van de leiding om dit Verhaal ook waar te maken door con­stante verbetering.

Om het Verhaal en de benodigde Energie bijeen te brengen, zijn drie stappen nodig:

  1. Het vinden van het juiste Verhaal.

Eerst moet men een Verhaal vinden over het product of de dienst dat de klanten aan­spreekt: hoe vangen we de nieuwste tijdgeest en houden we tegelijkertijd vast aan de kwaliteiten die onze klanten van ons gewend zijn?

  1. Het vinden van de juiste mensen.

Om het Verhaal rond het product of de dienst te realiseren zijn mensen nodig die bui­ten de grenzen van hun specialisme kunnen stappen, en die staat zijn om hun specia­lisme in te zetten ten behoeve van het grotere Verhaal. Bovendien hebben we mensen nodig die de vaardigheden bezitten om voeling te houden met de ontwikkeling van de tijdgeest.

  1. Het inrichten van goed projectmanagement

Om het Verhaal waar te maken en het hele proces van het ontwerp tot en met produc­tie en levering van het nieuwe product of de nieuwe dienst goed te laten lopen, is uit­stekende samenwerking binnen het management nodig. We zouden ook kunnen zeg­gen: er is uitstekend projectmanagement nodig. Ook hier is het toepassen van Proces of Project gerichte teams van toepassing

De taak van het topmanagement in Kotozukuri is vooral om het juiste Verhaal te vin­den, de juiste mensen aan boord te halen en die te ondersteunen met kennis, metho­den en technieken.

Wil je weten wat we in jouw organisatie kunnen doen? Laat het ons weten. Op grond van ons realisme hebben we al veel potentiële verbeteringen ontdekt en doorgevoerd. Je kan ons bereiken via steven.blom@blomconsultancy.nl of 06 – 53 16 49 40.